Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

SVALA Sp. z o.o. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności z sumą gwarancyjną 2,5 mln PLN. Przed rozpoczęciem każdej budowy ubezpiecza się odrębnie od ryzyk budowlano-montażowych do wartości robót kontraktowych powiększonej o wartość materiałów, urządzeń, konstrukcji lub elementów będących przedmiotem montażu oraz wartości maszyn, sprzętu i zaplecza budowy.